Aquestes Condicions de Compra juntament amb l'AviĢs Legal i la PoliĢtica de Privacitat regulen la compravenda dels productes oferts per Sanum Global Food, SL (en endavant, ā€œSanumā€) i els seus Clients (en endavant, ā€œlā€™Usuariā€ o ā€œel Clientā€) per mitjaĢ€ de la paĢ€gina web https://www.sanumhealthyhouse.com (en endavant, la "Web").

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la InformacioĢ i ComercĢ§ ElectroĢ€nic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de ContractacioĢ, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refoĢs de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaĢ€ries i la Llei 7/1996 d'OrdenacioĢ del ComercĢ§ Minorista.

La validacioĢ de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptacioĢ d'aquestes Condicionsde Compracom a part de la celebracioĢ del contracte. En aquest sentit, el Client declara haver llegit, enteĢ€s i acceptat aquestes Condicions.

Lā€™abast i les caracteriĢstiques dels productes adquirits son els recollits en aquestes Condicions, en la Web i en els correus electroĢ€nics de confirmacioĢ de comanda i pagament emesos per Sanum al Client.

1. CARACTERIĢSTIQUES GENERALS DE L'ƚS PRODUCTES

Per mitjaĢ€ de la web, Sanum posa a disposicioĢ dels seus Clients productes dā€™alimentacioĢ, cosmeĢ€tica, dieteĢ€tica i neteja de cultiu ecoloĢ€gic BIO amb els que es respecten els paraĢ€metres ambientals de cultiu i produccioĢ.

2. TRAĢ€MITS PER A LA CELEBRACIOĢ DEL COMANDA

Per realitzar una comanda eĢs necessari connectar-se a la web i triar els productes que es vol adquirir. Un cop els productes son a la cistella de compra, lā€™Usuari pot triar dues opcions: fer la comanda com a convidat o realitzar la compra creant un compte dā€™Usuari.

En qualsevol cas, el Client ha dā€™emplenar el formulari electroĢ€nic amb les seguĢˆents dades: a) dades de contacte (nom i cognom i adrecĢ§a electroĢ€nica), b)lā€™adrecĢ§a dā€™entrega i facturacioĢ, c) el meĢ€tode dā€™enviament (recollida del producte a la botiga o enviament al domicili corresponent) i d) el tipus de pagament (Paypal o targeta). Els camps del formulari marcats amb un asterisc (*) soĢn d'obligat compliment, els altres soĢn facultatius.

En totes aquestes fases de la compra, el Client hauraĢ€ de preĢmer el botoĢ "Continuar". Quan ja sā€™hagin emplenat tots els camps del formulari de compra, el Client tindraĢ€ acceĢs a un resum de la cistella de compra, amb un desglossament dels productes escollits, la seva descripcioĢ, refereĢ€ncia, el preu unitari, les quantitats i el preu total.

Si el Client accepta la informacioĢ subministrada, hauraĢ€ de preĢmer el botoĢ "Pagar Comanda". En aquest moment, el Client hauraĢ€ d'acceptar les presents Condicions de Compra. EĢs important que el Client llegeixi i entengui cadascuna de les presents claĢ€usules. En el cas que no estigui d'acord amb una o alguna de les claĢ€usules de les Condicions de Compra, no hauraĢ€ d'avancĢ§ar en el proceĢs de compra.

Un cop confirmat el pagament, el Client rebraĢ€ un correu electroĢ€nic amb la confirmacioĢ de la recepcioĢ del pagament i podraĢ€ visualitzar i imprimir un document justificatiu de la compra realitzada.

Durant el procediment de registre i posteriorment, accedint al seu compte personal d'usuari, el Client tindraĢ€ la possibilitat de corregir errors en la introduccioĢ de les seves dades. Per a la correccioĢ d'errors despreĢs de l'enviament del formulari el Client hauraĢ€ de posar-se en contacte amb Sanum per mitjaĢ€ del correu electroĢ€nic admin@sanumglobalfood.com.

Durant tot el proceĢs de compra el Client teĢ garantida la seguretat de la informacioĢ i de les seves dades personals, ja que la paĢ€gina web es troba protegit pel protocol https: //.

3 . PREU I FORMA DE PAGAMENT

Els preus dels productes i els impostos per a cada especialitat soĢn els que estableix la paĢ€gina web per a cada producte. Tots els preus publicats a la nostra paĢ€gina web soĢn amb IVA espanyol incloĢ€s.

El Client podraĢ€ fer el pagament mitjancĢ§ant Paypal o targeta. Quan el Client opti per fer el pagament per targeta, seraĢ€ redirigit una plataforma segura (Redys) on podraĢ€ introduir les seves dades bancaĢ€ries.

4 . FORMA, DESPESES I TERMINI DE LLIURAMENT

Lā€™enviament de les comandes realitzades per la web es fa per missatger . Els productes s'envien a l'adrecĢ§a que el Client ens hagi indicat en el moment de realitzar la comanda. Fem lliuraments a la ProviĢncia de Girona.

Les despeses de transport no es troben incloses en el preu. Per als lliuraments de comandes a Girona ciutat, sā€™afegeix un caĢ€rrec de 2,50 ā‚¬ al cost total de la comanda. Pels enviaments a la resta de la proviĢncia, sā€™afegeix un caĢ€rrec de 5,00 ā‚¬. Per les comandes superiors a 60 ā‚¬, lā€™enviament eĢs gratuiĢˆt.

El termini d'entrega eĢs de 24 hores. Si Sanum es troba en la impossibilitat d'enviar els productes adquirits dins del termini indicat, ha de notificar aquesta circumstaĢ€ncia al Client, informant del nou termini dā€™entrega. Quan el nou termini de lliurament sigui superior a 15 dies haĢ€bils, el Client tindraĢ€ la possibilitat de rescindir el contracte i demanar que es realitzi la devolucioĢ del pagament efectuat si lā€™hagueĢs fet efectiu. En aquest supoĢ€sit,Sanum retornaraĢ€ les quantitats pagades com a maĢ€xim en el termini de 14 ( catorze) dies des que el Client hagueĢs solĀ·licitat la devolucioĢ del pagament.

En el cas que el Client detecteĢs algun problema en el moment del lliurament de la seva comanda (embalatge espatllat, productes que faltaven o deteriorats) hauraĢ€ contactar per correu electroĢ€nic amb el nostre departament d'AtencioĢ al Client per mitjaĢ€ del correu electroĢ€nic admin@sanumglobalfood.com dins de les primeres 24 hores seguĢˆents a la recepcioĢ.

5 . INDISPONIBLITAT DEL PRODUCTE

En cas de no trobar-se disponible el producte contractat, Sanum informaraĢ€ al Client que podraĢ€ optar entre: (i) solĀ·licitar la devolucioĢ en el termini maĢ€xim de 14 (catorze) dies de les sumes que hagi abonat, o; (ii) solĀ·licitar, sense augment de preu, un producte de caracteriĢstiques similars que tingui la mateixa o superior qualitat.

6 . DRET DE DESISTIMENT

El Client podraĢ€ desistir del present contracte sense necessitat d'alĀ·legar justa causa dins el termini de catorze (14) dies naturals des de la data en queĢ€ rebi el producte.

En aquest cas, el Client hauraĢ€ de notificar a Sanum la seva decisioĢ de desistir del contracte a traveĢs d'una declaracioĢ inequiĢvoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electroĢ€nic, o anar presencialment a la botiga fiĢsica de Sanum per retornar el producte adquirit). El Client podraĢ€ utilitzar el model de formulari de desistiment que figura al final de les presents Condicions de Compra, encara que el seu uĢs no eĢs obligatori.

Sanum tindraĢ€ un termini maĢ€xim de 14 (catorze) dies naturals des del desistiment per tornar al Client totes les sumes percebudes, assumint el Client els costos directes de devolucioĢ uĢnicament quan realitzi l'enviament per una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinaĢ€ria que ofert Sanum.

PerqueĢ€ es pugui tramitar correctament el dret de desistiment, el Client hauraĢ€ de tornar el producte en perfectes condicions, de manera que no pateixi cap tipus de depreciacioĢ en el seu valor, i dins del termini establert. Els envasos manipulats nomeĢs es retornaran si es tracta de productes malmesos o en mal estat.

Aquest dret de desistiment no seraĢ€ aplicable a productes que puguin deteriorar-se o caducar raĢ€pidament (com per exemple productes frescos) i a productes precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de proteccioĢ de la salut o higiene i que hagin estat desprecintats amb posterioritat a lā€™entrega.

7. REEMBORSAMENT DELS IMPORTS PAGATS

Quan, dā€™acord amb les present Condicions de Compra, el Client tingui dret a la devolucioĢ d'imports pagats, el reemborsament s'efectuaraĢ€ a traveĢs del mitjaĢ€ de pagament que va utilitzar en la compra.

Sanum no realitzaraĢ€ cap reemborsament o enviament de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepcioĢ i estat de l'article objecte de la devolucioĢ o canvi. Un cop verificat el correcte estat del producte retornat, Sanum procediraĢ€ al reemborsament de l'import en el termini maĢ€xim de 14 (catorze) dies.

8. INFORMACIOĢ GENERAL

La factura estaraĢ€ accessible al Client a traveĢs del seu compte dā€™Usuari o, si ha realitzat la compra com a convidat, el Client podraĢ€ solĀ·licitar una coĢ€pia de la mateixa posant-se en contacte amb el nostre departament d'AtencioĢ al Client per mitjaĢ€ del correu electroĢ€nic admin@sanumglobalfood.com.

9. SERVEI D'ATENCIOĢ AL CLIENT

Els clients podran dirigir els seus dubtes, queixes o reclamacions a Sanum per correu postal, correu electroĢ€nic o per mitjaĢ€ del nuĢmero de teleĢ€fon informats en la paĢ€gina web. Sanum es compromet a oferir una resposta al Client en el termini meĢs breu possible.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIOĢ

Aquestes Condicions de Compra es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolucioĢ dels conflictes derivats de el present contracte els jutjats i tribunals del domicili de consumidor.

Formulari de desistiment

(NomeĢs ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

- A l'atencioĢ de Sanum Global Food, SL , amb adrecĢ§a al Girona , C / Emili Grahit, 2-C - CP 17002 :

- Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de com: - Contractat en data:

- Nom del consumidor i usuari:

- Domicili del consumidor i usuari:

- Data